2. Graham Parrish, Luke Hattingh, Trevor Du Plessis, Johan Badenhorst